ﺳﯿﻤﺒﯿﻜﻮرت - بیمارستان لبافی نژاد

داروﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺛﺮ از دﺳﺘﻪ ي ﮔﺸﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي راه ﻫﻮاﯾﯽ در رﯾﻪ ﻫﺎ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗـﺎﺛﯿﺮات. ﺷـﻞ. ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ روي ﻋﻀﻼت راه ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻔﺲ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﺛﺮ اﯾﻦ دارو ﻃﯽ. 1. ﺗﺎ. 3. دﻗﯿﻘﻪ. ﺷﺮوع و ﺗﺎ. 12.

مانیتور فابریک 206 مانیتور ال 90 مانیتور اپل مانیتور استوک